Kan avfall redde verden?

I dag lever vi nesten i en søppelverden. Strender som fylles opp av avfall, plastøyer i Stillehavet og søppelberg i naturen. For mange av oss er avfall noe vi kvitter oss med raskets mulig, uten å tenke noe mer over det. De fleste av oss føler at avfall er unyttig og irriterende. Det tar opp plass. Kan avfallet ditt redde verden? «Ja» er svaret på det spørsmålet.

Sirkulærøkonomi

Avfall, – og gjenvinningsbransjen får en viktig del i såkalt sirkulærøkonomi, og det gir Norge en fordel når det gjelder konkurransekraft og verdiskapning. I sirkulærøkonomien blir avfall sett på som råstoff for nye produkter. Denne type økonomi er bærekraftig og miljøvennlig fordi hovedmålet er at det ikke skal finnes noe avfall. Alt skal gå inn i en sirkel. Avfallsindustrien skal kun bli en industri som gir eksiterende materiale evig liv.

Industrien for avfall og gjenvinning har vokst kraftig de siste årene, og med en økende klimatrussel, må samfunnet omstille seg. Sirkulærøkonomi har blitt et aktuelt tema takket være EU sin nye handlingsplan om resirkulering og gjenvinning. Hvis man klarer å redusere mengden med avfall, skape produkter med lang levetid samt fokusere på gjenvinning av materiale vil man klare å skape en bærekraftig industri. For å nå målet som sirkulærøkonomien setter må avfallsindustrien og næringslivet ha tette samarbeid. Det er nødvendig at begge sider reduserer miljøfotavtrykket sitt.

Vi har en lang vei å gå for å få en mer bærekraftig industri. Produktene som produseres i dag har alt for kort levetid samt innholdet av miljøgifter er ofte for høyt. Dagens industri må sette felles kvalitetskrav for produktene som produseres. Foreløpig jobbes det med en modell som ser slik ut: Avfallsreduksjon àOmbruk àMaterialgjenvinning àEnergiutnyttelse àDeponering.

I Norge er det gode forutsetninger for den sirkulæreøkonomien. En omstilling av bransjen vil lede til ca 40.000 nye arbeidsplasser, en reduksjon i CO2-utslippet på 7 % og en bedre handelsbalanse.

Når det gjelder sirkulærøkonomi og EU er målet at 2,4 millioner tonn med såkalt end-of-life avfall skal bli resirkulert. I første omgang er håpet at 41 % av dette blir resirkulert. Et annet mål er at over 70 % av råmaterialene som benyttes i EU skal komme innlands utvinning, 16 % fra eksport og 13 % fra resirkulering.

Skape en bærekraftig industri

Per dags dato er materialproduksjonen for høy til at den kan dekkes av resirkulert materiale, men poenget bak sirkulærøkonomien er allikevel banebrytende. Tenk at avfallet vårt er nøkkelen til å skape en mer bærekraftig industri som ikke tærer i stykker naturressursene våre. Det vil også forbedre privatøkonomien til folk ved at vi slipper å stadig måte kjøpe varer med kort levetid. I dag besitter vi kunnskap som gjør at vi kan lage produkter som lever i flere tiår, men hittil har det ikke vært noe økonomi i det. Miljøet tjener godt på sirkulærøkonomien, og derfor kan dagens avfall bli en del av redningen. Med globale klimatrusler hengende over oss er det nødvendig at vi tenker helhetlig og er villige til å omstille samfunnet.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved