Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning fylte 91 år i 2017. Eventyret startet i 1926, og det hele begynte med en skraphandel. Det var Adolf Jahr som startet skraphandelen i Oslo. I 1930 engasjerte Thorleif Jahr seg i bedriften. Hele 34 år etter startet de med innsamling av returpapir og flere familiemedlemmer engasjerte seg i familievirksomheten. De begynte med containertransport og satset i tillegg på metall. I løpet av årene som går kommer det stadig inn nye familiemedlemmer. Bedriften vokser og utvikler seg og må flytte til større lokaler. I 1983 kom det første sorteringsanlegget for næringsavfall, i hovedsak returpapir. Året 1986 brenner anlegget ned, og Europas mest moderne sorteringsanlegg blir bygget opp. I 1991 tok selskapet navnet Norsk Gjenvinning AS, og store hendelser har skjedd i løpet av de 91 årene.

Løsningen på verdens ressursproblemer

Norsk Gjenvinning sin visjon er at avfallet blir løsningen på verdens ressursproblemer. De skal ta en ledende posisjon i dette arbeidet og de jobber for å være markedets mest kundeorienterte, effektive og lønnsomme bedrift. De ønsker å gjøre seg fortjente til å få en anerkjennelse som Nordens mest betydningsfulle gjenvinningsbedrift. Norsk Gjenvinning ønsker å være en pådriver for sirkulærøkonomien, som er et viktig nøkkelord i avfallsbransjen. For dem finnes ikke avfall, bare muligheter.

Tall fra 2015 viser at gjenvinningsbransjen er i vekst, og bransjen sysselsetter nesten 8.200 personer samt har en omsetting på nesten 25 milliarder. Dagens direktør for Norsk Gjenvinning heter Hans Fredrik Wittusen. Sysselsetningen og omsettingen i bransjen har økt kraftig de siste 10 og 15 årene. Veksten skyldes økende avfallsmengder, men også bedre utnyttelse av det allerede eksisterende avfallet. Store deler av avfallet som før gikk til deponi blir i dag brukt til å produsere industrielt råstoff eller foredlet avfallsbrensel. Det gir økt lønnsomhet og flere norske arbeidsplasser innenfor industrien.

Satser på bærekraft

Norsk Gjenvinning satser på bærekraft. Deres modell er bygget opp slik avfallsreduksjon à gjenvinning à materialgjenvinning à energigjenvinning à avfallsdeponering. Norsk Gjenvinning er ingen avfallsbedrift, men en leverandør av resirkulerte råvarer. I 2016 hadde de en gjenvinningsgrad på hele 85 %, men de ønsker å bli enda bedre. Når det gjelder energigjenvinning har Norsk Gjenvinning ingen egne forbrenningsanlegg, men de produserer og selger avfallsbasert brensel til flere ulike anlegg både i Norge og i utlandet. Anleggene har høy teknisk kvalitet med en energigjenvinningsgrad på 95-98 % og aktørene leverer i hovedsak fjernvarme til sine kunder. Norsk Gjenvinning har et tett samarbeid med deres nedstrømskunder for å sikre teknisk og miljømessig forsvarlig brenselskvalitet.

Kunnskap i hele verdikjeden

For å sikre kundene sine best mulig kvalitet har Norsk Gjenvinning kunnskaper i hele verdikjeden. De har lang erfaring for trading og salg av råvarer i Norge, Europa og Asia. Deres råvaremeglere er eksperter i markedet og har i tillegg til stor markedskunnskap også oversikt over nasjonale og internasjonale reguleringer for avfall. Norsk Gjenvinning sine transportmeglere besitter på stor ekspertise. De sørger for riktig og tilstrekkelig kapasitet og dokumenthåndtering i forbindelse med transporter både nasjonalt og internasjonalt, med bil, tog eller båt. Dette er en bedrift som gjennom 91 år sitter på viktig kunnskap og erfaring, og som har en nøkkelrolle i norsk sirkulærøkonomi.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© All Right Reserved